Projekty splaškových kanalizací a ČOV

Nabízíme vám různá řešení, jak naložit s odpadními vodami ve vaší obci a rodinném domku. V naší nabídce naleznete od projektování žump a septiků, přes kompletní splaškové kanalizace pro odvádění komunálních odpadních vod a staveb malých čistíren odpadních vod (ČOV) až do kapacity 500 EO.

Navrhneme vám řešení, které bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám a možnostem. Výsledkem může být zvýšení úrovně bydlení ve vaší obci a zlepšení životního prostředí v celé lokalitě, včetně pozitivního dopadu na složení vody v tocích řek.

Projektujeme jak gravitační (tedy bez potřeby čerpání), tak také i výtlačné kanalizační řady s čerpacími stanicemi. Pro jednotlivce nabízíme zpracování i projektových dokumentací kanalizační přípojek splaškových (jednotných) vod. Dokumentace různých stupňů může sloužit jednak jako podklad pro žádost o územní rozhodnutí, dále pro vodoprávní povolení, ale také pro výběr dodavatele stavby a pro její realizaci. Nabízíme i získání veškerých potřebných povolení ke všem stupňů stavebního řízení.

VHS ATELIER, s.r.o.

Společnost vznikla v roce 2003 jako právní nástupce soukromé firmy ING. JIŘÍ ŠVESTKA založené roku 1991.

Společnost řídí jednatel ing. Jiří Švestka, od roku 1994 autorizovaný inženýr v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.

Kancelář

VHS ATELIER, s.r.o.
Jana Babáka 11
Brno 612 00, CZ

tel.: 541 212 425, 541 212 426
mobil: +420 603 859 271
e-mail: svestka@vhsatelier.cz

www.vhsatelier.cz

Logo VHS ATELIER, s.r.o.