O firmě

Historie firmy

Zakladatel ing. Jiří Švestka pracoval před vznikem firmy ING. JIŘÍ ŠVESTKA v roce 1991 v projekčních složkách Dopravoprojektu Brno, ve Sportprojektu Praha – pracoviště Brno a v IPS Praha – pracoviště Brno. V této době několik roků též externě vyučoval obor ZTI na VUT v Brně.

V roce 1990 složil zkoušku zvláštní způsobilosti v oboru projekční činnosti - vodohospodářské stavby.

V roce 1994 složil autorizační zkoušky v oboru vodní stavby a vodní hospodářství u České komory autorizovaných inženýrů a techniků, jíž je dosud členem.

Z jednočlenné firmy ING. JIŘÍ ŠVESTKA vznikla v roce 2003 společnost VHS ATELIER, s.r.o., a to již jako čtyřčlenný tým. Jediným jednatelem je ing. Jiří Švestka.

Současnost

V současné době tvoří VHS ATELIER, s.r.o., 8 pracovníků.

Společnost disponuje moderními počítačovými pracovišti vybavenými licenčními programy pro projekční činnost a pro zpracovávání rozpočtů projektovaných staveb. Vznikla zde již také řada vlastních programů, a to pro dimenzování a posuzování hydraulických parametrů stokových sítí a objektů na nich, pro návrhy vsaků a retenčních objemů dešťových zdrží apod.

Společnost spolupracuje nejen s řadou odborníků v oboru, ale také s dalšími projekčními a architektonickými ateliéry, pro něž zpracovává problematiku vodního hospodářství a ZTI.

Posláním společnosti VHS ATELIER, s.r.o., je poskytovat vysoce kvalitní služby v oblasti projektování vodních staveb a vodního hospodářství k co nejvyšší spokojenosti zákazníka, a to při dodržování zásad slušnosti, serióznosti a ochoty naslouchat potřebám zákazníků a investorů.

Zaměstnanci jsou motivováni a podporováni v neustálém profesním růstu.

Společnost zodpovědně přistupuje k životnímu prostředí a snaží se přispívat svou činností a nápady ke zlepšování jeho kvality.

Činnost firmy

V rámci projekční praxe usilujeme o kvalitu odvedené práce, a to v kontextu dopadu projekčních návrhů na širší vodohospodářské a společenské souvislosti - vliv na okolní prostředí a ekologii, optimalizace pořizovacích a provozních nákladů navrhovaných staveb, životnost díla. Sledujeme ale také progresivní trendy v oboru a prosazujeme jejich uplatňování v praxi. Snažíme se vyvarovat nekoncepčních a krátkozrakých řešení, někdy i za cenu delšího objasňování problematiky při tvorbě koncepce zakázky.

Těžiště firmy spočívá v projekční činnosti zahrnující:

  • studie
  • projekty pro vydání územního rozhodnutí a jeho projednání s dotčenými orgány státní správy, správci sítí apod.
  • zajištění územního rozhodnutí
  • vypracování dokumentace pro stavební (vodoprávní) řízení, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy, správci sítí apod.
  • vyřízení stavebního (vodoprávního) povolení
  • vypracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby
  • zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby, a to včetně vyhodnocení nabídek a vypracování podkladů pro investorské rozhodnutí
  • vypracování projektu pro provedení stavby
  • provádění autorského a technického dozoru v průběhu stavby
  • spolupráce s investorem po dokončení stavby
VHS ATELIER, s.r.o.

Společnost vznikla v roce 2003 jako právní nástupce soukromé firmy ING. JIŘÍ ŠVESTKA založené roku 1991.

Společnost řídí jednatel ing. Jiří Švestka, od roku 1994 autorizovaný inženýr v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.

Kancelář

VHS ATELIER, s.r.o.
Jana Babáka 11
Brno 612 00, CZ

tel.: 541 212 425, 541 212 426
mobil: +420 603 859 271
e-mail: svestka@vhsatelier.cz

www.vhsatelier.cz

Logo VHS ATELIER, s.r.o.