Projekty dešťových kanalizací

Jedním z požadavků aktuálně platné legislativy je řešit v projekčních návrzích hospodaření s dešťovými vodami. Firma VHS ATELIER s.r.o. vám nabízí zpracování projektové dokumentace v souladu s těmito předpisy. Snahou je, aby co nejvíce dešťových srážek se dostalo do půdního horizontu a neodtékalo do vodních toků, dokonce bez zdržení. Je nutná úzká spolupráce s hydrogeologem, který danou lokalitu musí v tomto směru prověřit průzkumnými pracemi a stanovit podmínky vsakování a zpožďování odtoku dešťových vod.

Odtok dešťových vod z areálových zpevněných ploch je vždy veden buď přes odlučovač lehkých kapalin (ropných látek) anebo přes průlehy.

Dešťové kanalizace navrhujeme tak, aby měly jednak dostatečnou kapacitu pro odvádění redukovaných srážkových vod z vymezeného území a aby technický návrh zohledňoval možnosti zasakování a retence dešťových vod tak, aby byly objekty a okolní pozemky co nejméně ohrožovány přívalovými srážkami.

Dodávaná dokumentace má špičkovou úroveň a lze ji využít pro všechny následné realizační kroky.

VHS ATELIER, s.r.o.

Společnost vznikla v roce 2003 jako právní nástupce soukromé firmy ING. JIŘÍ ŠVESTKA založené roku 1991.

Společnost řídí jednatel ing. Jiří Švestka, od roku 1994 autorizovaný inženýr v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.

Kancelář

VHS ATELIER, s.r.o.
Jana Babáka 11
Brno 612 00, CZ

tel.: 541 212 425, 541 212 426
mobil: +420 603 859 271
e-mail: svestka@vhsatelier.cz

www.vhsatelier.cz

Logo VHS ATELIER, s.r.o.